News :


 

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44


ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC) โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 จากนั้นได้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี และการจัดประชุมระดับชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่ 44 และเป็นการจัดประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 (THE 7th INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE) ซึ่งสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ NGRC และ IGRC เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ผ่านผลงานวิชาการในหลากหลายหัวข้อ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ NGRC และ IGRC ยังพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิชาการในระดับชาติของผู้ร่วมงาน ให้มีความเป็นวิชาการ ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้นำเสนอผลงานได้มีช่องทางในการนำเสนอที่หลากหลาย


วัตถุประสงค์ :


หัวข้อในการจัดประชุม :


กลุ่มสาขาวิชาผลงานวิจัยที่เปิดรับสมัคร :

หมายเหตุ : ผลการพิจารณาตอบรับบทความ / บทคัดย่อของคณะกรรมการคัดเลือกบทความถือเป็นที่สิ้นสุด


วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 “โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”


กำหนดการ :


วัน-เวลา
กำหนดการ
1 มีนาคม – 7 เมษายน 2560
เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า
10 เมษายน - 15 กันยายน 2560
เปิดลงทะเบียนปกติ      
31 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ / ผลงานฉบับสมบูรณ์
14 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ (สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์)
14 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและผลงานฉบับสมบูรณ์

25 สิงหาคม 2560

9 กันยายน 2560

12 กันยายน 2560

 

 

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน (รอบแรก)  

18 ตุลาคม 2560
ลงทะเบียนติดโปสเตอร์ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์) 
19-20 ตุลาคม 2560
วันจัดประชุมเชิงวิชาการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน :

1) ลงทะเบียนล่วงหน้านำเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ (Early bird registration)
- มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 1,500 บาท
- มหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 2,000 บาท
2) ลงทะเบียนปกติ นำเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์  
- มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 2,000 บาท
- มหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 2,500 บาท
3) ผู้เข้าร่วมทั่วไป  
- มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 1,500 บาท
- มหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นสมาชิก ทคบร. และ สคบท. ราคา 2,000 บาท

การชำระเงิน :

1. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขบัญชี 393-0-18588-1
2. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบลงทะเบียน/ส่งบทความ หรือทางอีเมล์ nigrc2017@ubu.ac.th หรือส่งแฟกซ์ที่ 045-353128