Keynote Speaker


บรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”:

โดย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ

ประวัติการศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติการทำงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน